ul. Robotnicza 183B, 82-300 Elbląg

tel. kom. 602-170-720, 662-270-789, tel. 55-615-13-28

Cena: - Powierzchnia: - Liczba pokoi: -

Regulamin

Regulamin serwisu www.elfactor.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określaja zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu www.elfactor.pl

II. DEFINICJE

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

 • El-Factor Nieruchomości - El-Factor Dorota Wiczkowska, ul. Robotnicza 183 B, 82-300 Elbląg, NIP: 5781038022, Regon: 170279013, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
 • Serwis - serwis El-Factor Nieruchomości.
 • Zasoby serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty nieruchomości, ogłoszenia o pracę, artykuły oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
 • Serwis informacyjny - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
 • Użytkownik - osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
El-Factor Nieruchomości zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
- MS Internet Explorer od 8.0,
- Firefox od 5.0,
- Chrome od 10.0,
- Opera od 10.0.


IV. ZOBOWIĄZANIA EL-FACTOR NIERUCHOMOŚCI

El-Factor Nieruchomości zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 • El-Factor Nieruchomości oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). El-Factor Nieruchomości nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów umieszczanych w Serwisie oraz formularzach kontaktowych.
 • El-Factor Nieruchomości nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
 • Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej.
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest El-Factor Dorota Wiczkowska, ul. Robotnicza 183 B, 82-300 Elbląg, NIP: 5781038022. Dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z El-Factor Nieruchomości w celach wymienionych w pkt.2.
 • Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 • Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres nieruchomosci@elfactor.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 • Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.
 • Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres nieruchomosci@elfactor.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Naszym nadrzędnym celem prowadzonej przez El-Factor Nieruchomości polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym. Ponadto El-Factor Nieruchomości zależy na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.
 • El-Factor Nieruchomości zastrzega jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. El-Factor Nieruchomości nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co może zrobić El-Factor Nieruchomości, to doradzić, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, doszło do zapoznania z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z administratorem danego serwisu celem uzyskania informacji na ten temat.
 • El-Factor Nieruchomości zastrzega także, że na podstawie zawartych umów, może wynajmować miejsca na zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym. Sieci te winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych, do czego El-Factor Nieruchomości zawsze będzie namawiać. El-Factor Nieruchomości jednak nie ma realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego namawia użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dot. polityki ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. El-Factor Nieruchomości jest też otwarte na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: nieruchomosci@elfactor.pl. Ponadto El-Factor Nieruchomości zapewnia, że każde takie zgłoszenie zostanie przeanalizowane i że zostanie na nie udzielona odpowiedź.
 • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez El-Factor Nieruchomości wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać Użytkownikowi zamówiony przez niego newsletter.
 • Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. W każdym czasie użytkownicy Serwisu, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania. Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisów oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • El-Factor Nieruchomości zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.
 • Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z El-Factor Nieruchomości. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
 • El-Factor Nieruchomości informuje jednocześnie, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 • Serwis El-Factor Nieruchomości wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika, z którego ma dostęp do serwisu. Informacja ta może być odczytana przez serwer przy ponownym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia.
 • Serwis stosuje pliki cookies w celu:
 • - zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
 • - dopasowania zawartości serwisu do preferencji użytkowników,
 • - monitorowania ruchu w serwisie,
 • - zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu,
 • - ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW,
 • - badania zapisów do newslettera,
 • - integracji z portalem społecznościowym,
 • El-Factor Nieruchomści informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji może być jednak utrata dostępu do niektórych usług serwisu. Możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji. Szczegółowe informacje o tym jak można zarządzać plikami cookies znajdują się tutaj.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 • Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
 • Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby El-Factor Nieruchomości oraz na adres e-mail: nieruchomosci@elfactor.pl.
 • Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: nieruchomosci@elfactor.pl.
 • Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez El-Factor Nieruchomości zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 • W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.
 • Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku.
55-615-13-28 nieruchomosci@elfactor.pl